PRÁVNE SLUŽBY

Poskytujeme právne služby týkajúce sa právneho prostredia Slovenskej republiky pre • Fyzické osoby • Obchodné spoločnosti a iné Právnické osoby • Obce • Ostatné právne služby

Právne služby pre fyzické osoby

Právne služby poskytované fyzickým osobám je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií v závislosti na vybraných životných situáciách a individuálnych potrebách klienta:

Najlepšou prevenciou predchádzania nepríjemným situáciám a následkom spojených so zmluvnými vzťahmi je kontrola zo strany Vášho advokáta, ktorý presne chápe Vaše potreby a ciele, ktoré zohľadňujú aj prípadné riziká ešte pred ich vznikom.

Kúpa alebo predaj je vždy významným investičným rozhodnutím, a preto je vhodné mať k dispozícii Vášho advokáta, ktorý podrobí kontrole práve to množstvo drobností, ktoré môžu spôsobiť veľké sklamanie a obrovské problémy. Nemenej významnou časťou týchto právnych vzťahov sú aj nájomné vzťahy, ktorých správne nastavenie môže významne uľahčiť spoločné fungovanie zmluvných strán.

Spory vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov sú dôsledkom už určitého vývoja, ktorý so sebou nesie napäté vzťahy. Preto je vhodné využiť Vášho advokáta, ktorý bez emócií poskytne profesionálny pohľad a možnosť riešenia vhodný práva pre Vás.

Mnoho ľudí v určitej situácii dospeje k záveru, že iné ako riešenie veci prostredníctvom súdu neexistuje. Bohužiaľ, riešenie súdnou cestou prináša zvyčajne zvýšené náklady na právne služby a predovšetkým čas, ktorého je v dnešnej dobe tak málo. Preto je vhodné obrátiť sa na Vášho advokáta, ktorý môže prípadne predložiť možnosť riešenia s výsledkom, ktorý veľmi pravdepodobne klientovi ušetrí nemalé finančné prostriedky a celkom určite ušetrí veľké množstvo času.

Pokiaľ už nie je iného východiska, tak je vždy vhodné mať ako právneho zástupcu Vášho advokáta, ktorý pozná Vašu právnu vec do najmenších detailov, a preto veľmi pravdepodobne navrhne najvhodnejšiu stratégiu smerujúcu k uspokojivému výsledku.

Len skúsený advokát vie v tejto oblasti poskytnúť svojmu klientovi dostatočnú ochranu práv pri obhajobe v prípravnom konaní a konaní pred súdom, pri zastupovaní poškodeného a presadzovaní jeho záujmov na náhradu škody, atď.

S ohľadom na komplikovanosť a rozsiahlosť právnych predpisov upravujúcich správne konanie je vždy vhodné využiť služby advokáta so schopnosťou orientácie v tejto komplikovanej sieti práv a povinností.

(Kliknutím na názov služby sa rozbalí textová informácia.)

Právne služby pre obchodné spoločnosti a iné právnické osoby

Právne služby poskytované tejto skupine subjektov sú závislé predovšetkým na účele, za ktorým boli založené, resp. zriadené:

V prípade právnych vzťahov „medzi profesionálmi“ je príprava alebo kontrola zabezpečená Vašim advokátom jediným možným prostriedkom prevencie, pričom len advokát, ktorý pozná úplnú problematiku daného právneho vzťahu dokáže najlepšie zhodnotiť výhody a nevýhody a hroziace riziká pre prípad sporu.

S ohľadom na komplikovanosť problematiky je spolupráca s Vaším advokátom najrýchlejšou cestou k splneniu Vašich požiadaviek týkajúcich sa založenia obchodných spoločností alebo iných typov právnických osôb (občianske združenie, nadácia, atď.) alebo zmien v už existujúcich právnych subjektoch tohto typu.

Dôsledná evidencia a včasná a vhodná reakcia na vzniknutú situáciu Vám môže pri spolupráci s vhodným partnerom zabezpečiť úspešné uplatnenie Vašich nárokov. Vhodným partnerom by tomto prípade mal byť advokát, ktorý bude hľadať cesty predovšetkým pre mimosúdne uspokojenie alebo aspoň zabezpečenie Vašich pohľadávok (úhrada, započítanie, záložné právo, atď.) a v prípade uplatňovania pohľadávky súdnou cestou postupovať tak, aby bola možnosť uspokojenia Vášho nároku čo najvyššia, a to napríklad voľbou prevereného súdneho exekútora, ktorý nestráca čas zbytočnou administratívou a hľadá razantnú cestu k uspokojeniu Vašej pohľadávky dlžníkom.

Kúpa alebo predaj je vždy významných investičným rozhodnutím, a preto je vhodné mať k dispozícii Vášho advokáta, ktorý podrobí kontrole práve to množstvo drobností, ktoré môžu spôsobiť obrovské problémy v naviazaných obchodných vzťahoch. Nemenej významnou časťou právnych vzťahov sú aj nájomné vzťahy, ktorých správne nastavenie môže významne uľahčiť spoločné fungovanie zmluvných strán.

V tejto dobe vystupuje do popredia nová „móda“ v podobe pracovnoprávnych sporoch pre súdom, v ktorých bohužiaľ zamestnávateľ vo väčšine prípadoch ťahá za kratší koniec. Preto je vhodnejšie zvoliť si vhodného partnera – Vášho advokáta – ktorý dohliadne na dostatočnú precíznosť pracovnoprávnych dokumentov (pracovné zmluvy, vnútorné predpisy) a vhodný postup v prípade rodiacich sa problémov s niektorým zamestnancom. Nezanedbateľnou súčasťou spolupráce s Vašim advokátom môže byť tiež poskytovanie právnych služieb ako „benefitu“ pre zamestnancov, čo bude s pohľadu zamestnancov určite vnímané pozitívnym spôsobom, nehovoriac a možných kladných dopadoch na výkon a loajalitu jednotlivých zamestnancov.

Mimosúdne vyriešenie sporu je jednoznačne najrýchlejším a najefektívnejším spôsobom urovnania právnych vzťahov a práve Váš vhodne zvolený advokát by mal byť prostriedkom pre presadenie Vašich záujmov.

Len advokát, ktorý vec dokonale od začiatku pozná je schopný Vám poskytnúť ochranu, radu a vhodné riešenie.

S ohľadom na komplikovanosť a rozsiahlosť právnych predpisov upravujúcich správne konanie je vždy vhodné využiť služby advokáta so schopnosťou orientácie v tejto komplikovanej sieti práv a povinností.

(Kliknutím na názov služby sa rozbalí textová informácia.)

NÁŠ TÍM

JUDr. Pavol Hovan

JUDr. Pavol Hovan

advokát a konateľ spoločnosti
JUDr. Tibor Hospůdka

JUDr. Tibor Hospůdka

advokát a konateľ spoločnosti
JUDr. Anna Ondrová

JUDr. Anna Ondrová

advokátsky koncipient
Miroslava Bednárová

Miroslava Bednárová

asistentka

Kontakty

Advokátska kancelária Hovan a Hospůdka, s.r.o.

M. Gorkého 8
052 01 Spišská Nová Ves

+421 (0) 53 44 14 808
advokat@advokatsnv.sk

Úradné hodiny
Pondelok – piatok: 07:30 – 16:30

 

Fakturačné údaje

IČO: 47233419
DIČ: 2023233685
IČ DPH: SK2023233685

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s., pobočka Spišská Nová Ves
číslo účtu: 2922853914 / 1100
IBAN: SK68 1100 0000 0029 2285 3914, SWIFT: TATRSKBX

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek požiadaviek a otázok nás kontaktujte.